” Gas Station “

  • Investor: Heb's

  • Destination: Gas Station

  • Floors: P

  • Surface: 4829 m2

  • Location: Arllat, Kosovë

  • Date: 30/11/2021

Ngjason si një I ardhur nga e panjohura, një objekt fluturues. Tejkalon standardet e funksionit, një pompë karburanti I kombinuar me “drive thru” Heb’s. Vetëm veturat e së ardhmes mund të ndalojnë, vetëm për to shërbehet.
Nocioni i rrjedhës së vazhdueshme, i cili formon peizazhin urban dhe është i lidhur fort me arkitekturën.

Jemi mësuar të shohim çdo ditë të njëjtin lloj të pompave në vendin tonë, megjithatë  idea që ne kemi propozuar përshkruan një strukture gjigande që të jep përshtypjen e qëndrimit në ajër për shkak të arkitekturës dhe e cila percjellet me xhamin që e mbështjell.
Gjithçka që është e dukshme janë vija të pastra, shtylla qe lidhen nga brenda me pjesën e jashtme me një lartësi qe kalon standardin.

Funksionet e kombinuara brenda një tërësie krijon edhe lëvizjen e vazhdushme brenda në këmbë dhe rreth saj me vetura…

It appears to be a stranger, maybe a flying item. A gasoline pump paired with Heb’s “drive through” exceeds operational criteria. Only future automobiles will be able to stop, and only they will be served J..

Continuous flow is a concept that shapes the urban landscape and is closely linked to design.

We are used to seeing the same type of pumps in our country every day, however the idea we have proposed describes a giant structure that gives the impression of staying in the air due to the architecture and which is conveyed by the glass that wraps it.

All that is visible are clean lines and pillars that connect the inside to the outside with a height that exceeds the standard.

Combined functions within a whole also creates continuous movement in and around the foot with cars…