“Palma Residence”

  • Investor: Palma

  • Destination: Residential

  • Floors: B+P+12

  • Surface: 200,000 m²

  • Location: Gjilan, Kosovë

  • Date: 15/09/2021

“Palma Residence” është një kompleks atraktiv me destinim të përzier që do të ndërtohet në Gjilan, Kosovë. Destinimet e kompleksit kanë ndërlidhje mes vete që nga funksioni e deri te lidhja e natyrës me komunikimin horizontal e vertikal. Dizajni përfshin afërsisht 200,000 metra katrorë dhe përmban shtatë blloqe të ndërlidhura, secila me shkallën e vet të fleksibilitetit.

Trajtimi I kompleksit I jep prioritet zhvillimit të formës nga trajtimi I ndërhyrjes së dritës në objekt. Pemët duket se ngjiten në fasadë, duke vazhduar karakterin e gjelbër të oborrit të brendshëm me muret e jashtme. Në kompleks pjesa publike dhe banorët ndërveprojnë mes vete. Të gjitha kërkesat e përditshme të banorëve janë pjesë e kompleksit. Kompleksi së bashku me blloqet e veta, i shërben edhe pjesë së jashtme duke eleminuar ndarjen e pjesës private dhe publike nga segmenti urban.

“Palma Residence” is an appealing mixed-use complex that will be built in Gjilan, Kosovo. The complex’s destinations are connected by function to the connection of nature with horizontal and vertical communication. The design covers approximately 200,000 square meters and features seven interconnected blocks, each with its own degree of flexibility.

The complex treatment prioritizes the development of the form over the treatment of light interference in the object. The trees appear to climb the façade, extending the inner courtyard’s green character to the outer walls. The public area and the residents of the complex interact with one another. The complex includes all of the residents’ daily needs. The complex, along with its blocks, also serves the external part, removing the distinction between the private and public sectors from the urban segment.