“FAR INVEST”

  • Destination: Residential

  • Floors: 2B+P+6

  • Surface: 15,000 m2

  • Location: Gjakova,Kosovë

  • Date: 25/11/2021

Diversiteti i atyre që jetojnë bashkë krijon thelbin dhe pasqyron këte në përshtypje të parë. Kjo reflektohet në përdorimin e ngjyrave të ndryshme në zona të veçanta të ndërtesës.

Ndërtesa ndodhet në qytetin e Gjakovës. Terreni i pjerrët, mundëson aksese të ndryshme në objekt. Pozicioni i objektit mundëson zhvillim të fuqishëm të bizneseve pasi qe shtrihet përgjate rrugëve kryesore, prandaj destinacioni është afaristo-banesor.

Kompleksi FAR shtrihet përgjatë parceles pasi qe forma imponon pozicionimin e ndërtesës në njerën anë, për të akomoduar kërkesat dhe për të mundësuar qarkullim funksional brenda parcelës për hapësirat e gjelbërta për banorët.Materialet natyrore që do të përdoren në fasadën e ndërtesës janë tulla dhe druri të cilat kanë ndikim si në aspektin funksional ashtu dhe në arkitekturë duke formesuar vëllimet ndërmjet vete dhe duke vënë në dukje karakterin e ndërtesës që e përfaqëson.

The essence is created by the diversity of persons who live together, and this is reflected in the initial impression. This is reflected in the use of color in specific areas of the building.

The object is located in the town of Gjakova. The landscape is slanted, allowing for varied access to the structure. The facility’s position allows for strong business development as it is located along the main roads, therefore the destination is business-residential.

FAR Complex stretches along the plot because the layout dictates that the structure be placed on one side in order to satisfy the needs and allow for effective circulation inside the plot, and to enable functional circulation within the plot for the green spaces for the inhabitants.Natural materials utilized on the building’s exterior, such as brick and wood, have an influence on both utility and design by molding the volumes between them and emphasising the character of the structure that reflects it.