Dragobia Fort

  • Investor: Private

  • Destination: Housing

  • Floors: B+P+2+NK

  • Surface: 680 m2

  • Location: Dragobi,Albania

  • Date: 04/02/2022

Kulla në fillimet e saj si tipologji ndërtimi lindi nga nevoja për mbrojtje nga armiku dhe kështu evoluimi i saj vazhdon në konceptin e fortifikimit. Kulla e Dragobisë është një shkrirje e nevojave të asaj kohe dhe elementeve moderne arkitekturore, duke krijuar kështu një kullë bashkëkohore.
Çardaku si element i modernizuar me mbështjelljen nga bakri, dritaret me kufizime metalike që tregojnë kohën e ndërtimit dhe guri i marrë nga afërsia e Dragobisë janë karakteristikat kryesore të Kullës. Muret e ndërprera te pjesa e çardakut simbolizojnë kështjellën, dhe kalimin nga e vjetra në moderne. Dritaret kanë kufizime metalike, por janë transformuar nga e kaluara. Dimensionet e hapjeve janë sipas standardeve bashkëkohore, krahasuar me të kaluarën të cilat ishin të vogla për arsye mbrojtjeje. Materiali prej guri përdoret si element i vjetër, ndërsa metali si element i ri modern. Dizajni i enterierit i kullës bazohet në lidhjen mes modernes dhe tradicionales. Ne ishim në gjendje të ndërtonim një hapësirë që tregon tiparet antike të dizajnit dhe i harmonizon ato me kërkesat e sotme utilitare duke kombinuar këto stile.

The Fort, as a building typology, sprang from the necessity for enemy defense, and its evolution continues in the notion of fortification. Dragobi Fort is a blend of historical necessities and new architectural components, resulting in a Contemporary Fort.
The major elements of the Tower include the porch as a modernized element with a copper sheath, windows with metal limitations that show the period of construction, and stone sourced from the Dragobi area. The cardak part’s dashed walls represent the castle and the passage from the old to the new. Metal restraints adorn the windows, which have been modified from the past. Metal restraints adorn the windows, which have been modified from the past. The metal features that surround the windows indicate that the item is brand new. The proportions of the apertures are modern in comparison to the past, when they were modest for safety reasons. The stone material is employed as an old element, while the metal material is used as a new current element. The interior design of Dragobia Fort is based on the notion of synergy between the modern and the traditional. We were able to build a space that renews ancient design features and harmonizes them with today’s utilitarian demands by combining these styles.