Cherry Red Balconies

  • Investor: Private

  • Destination: Residential

  • Floors: B+P+6

  • Surface: 1,500 m²

  • Location: Gjakovë, Kosovë

  • Date: 17/12/2021

Cherry Red Balconies përdor vertikalitetin e elementeve të fasadës për të rritur përceptimin e lartësisë së ndërtesës, ngjyra qërshi dallohet në kontrast me mjedisin e saj  ku dhe llaçi rrit ndjenjën urbane. Në arkitekturë, konteksti në përgjithësi përcakton pjesën më të madhe të qasjes.

E vendosur në afërsi të qendrës së Gjakovës, me kushtet e ndërtimit që përkufizonin proporcionet e ndërtesës, ne e kthyem atë “dobësi” në një pikë të fuqishme të dizajnit.

Cherry Red Balconies është kompozim dinamik shtatëkatësh që përfshin ballkone gjysmërrethor me vazo gjelbërimi.

Cherry Red Balconies use the verticality of the façade elements to enhance the feel of the building, cherry red color stands out in contrast to its surroundings, and rough stucco adds an urban feel. In architecture, context in general determines most of the approach.

Located near the center of Gjakova, with regulations that restrained the buildings propotions, we used that “weakness” and turned it into a focal point of the design.

Cherry Red Balconies is the most dynamic of the composition that already includes a seven-story semicircular balconies with greenery vases.