Author: admin@ayon.io

Maden në Universitetin Politeknik të Tiranës

Në prezantimin e mbajtur në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, shpalosim historinë dhe fillimet e Maden Group.

Nëpërmjet këtij prezantimi, përpiqemi të rrethojmë rrënjët dhe zhvillimin e kësaj grupi prej fillimit të tij në vitin 2009, kur u themelua nga dy partnerë të pasionuar, deri tek arritjet dhe progresi i tanishëm. Maden është një studio e arkitekturës e cila u themelua në Kosovë, dhe aktualisht përbëhet nga një ekip prej 30 anëtarësh të përkushtuar, të cilët kolektivisht përfaqësojnë forcat dhe vizionin e Maden Group.

Në aspektin tjetër, prezantimi fokusohet në projektet e fundit të prezantuara nga Ideal Vejsa, i cili trajton arkitekturën si një formë arti. Në këtë segment, përqendrohemi në idetë dhe konceptet e shfaqura, duke theksuar se hapësirat në të cilat jetojmë dhe punojmë përfaqësojnë më shumë se thjesht mjediset fizike – ato portretizojnë një qasje unike dhe e freskët në vendin tonë. Kjo qasje në dizajn dhe arkitekturë shërben si një mjet për të përmirësuar cilësinë e jetës së komunitetit tonë.

Prezantimi mbyllet me një fazë interaktive, ku studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Ideali diskutojnë dhe shkëmbejnë pikëpamjet e tyre. Kjo fazë e prezantimit ofron një platformë për të thelluar diskutimet dhe për të përcaktuar rrugët e reja të bashkëpunimit dhe zhvillimit të mëtejshëm.

Maden fitues i konkursit “Swiss Construction Holding”

Me kënaqësi ju njoftojmë se projekti ynë “Sokaku” është zgjedhur fitues i konkursit vendor “ Swiss Construction Holding ”.

Mes 13 studiove të zgjedhura vendore dhe ndërkombëtare nga investitori, propozimi ynë u dallua për qasjen inovative, dizajnin e menduar dhe përkushtimin për të përmirësuar strukturën urbane të këtij qyteti historik.

Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për mundësinë për të kontribuar në peizazhin arkitektonik të Prizrenit dhe jemi të përkushtuar për të realizuar vizionin tonë me përkushtimin dhe profesionalizmin maksimal.

We are pleased to announce that our Project “Sokaku” has been selected as the winner of the local competition “Swiss Construction Holding”.

Among 13 local and international studios selected by the investor, our proposal stood out for its innovative approach, thoughtful design and commitment to improving the urban fabric of this historic city.

We are extremely grateful for the opportunity to contribute to the architectural landscape of Prizren and are committed to realizing our vision with the utmost dedication and professionalism.

Maden winner of 2nd Prize for Ulcinj City Stadium

We are thrilled to share our outstanding achievement of securing the second prize in the prestigious competition for the UEFA Category 2 Ulcinj City stadium. Our team’s innovative design and unwavering commitment to excellence propelled us to this remarkable recognition.

Participating in this UEFA competition was an exhilarating journey for us, and the pinnacle of this experience was the exhibition of our award-winning work at the Art Gallery of the Cultural Centre of Ulcinj.

 Stepping into the gallery felt like a warm embrace, as our ideas found a welcoming home among art and culture and sport enthusiasts. This experience reaffirmed our passion for pushing boundaries and reshaping the future of architecture.

Maden at ArchiKOMB

We had the privilege to discuss the role of the architect at a prestigious event ArchiKOMB. We emphasized the architect’s responsibility to go beyond designing physical spaces and become agents of social change. Our focus was on sustainable practices, innovative technology, and community engagement, inspiring us to push the boundaries of traditional architecture. The event was a platform for us to share our vision and the vision that we had in the past in Kosovo and by those to contribute about evolving role of architects in shaping a better future.

Maden at NY University Tirana

We hold a presentation in front of the audience at New York University Tirana with our innovative designs and sustainable approach.

During our presentation at New York University Tirana, we delved into our journey, discussing our origins, philosophy, and the driving principles behind our work.

We showcased our most celebrated projects, highlighting our ability to create spaces that harmonize with our surroundings, enhance user experiences, and contribute to the overall well-being of communities.

Maden at BIG SEE Architecture Award 2023

AMC Multimedia (bigsee.eu)

BIG SEE Architecture Award 2023 Winner 🥇

AMC MULTIMEDIA is a winner of the Grand Prix Award in the Category of Cultural Buildings

AMC MULTIMEDIA ështe fitues i Grand Prix Award në Kategorinë e Objekteve Kulturore

The architecture of the building is characterized by a brutalist style, using materials that are characterized in the country such as concrete and clay blocks. Materials such as concrete and block represent the construction culture in our country over the years. The treatment of materials in the object is done by leaving the natural color of the material itself and in this way, a rhythm and harmony are created between the shape of the object and its color. The characteristic of the object is that the modules are created in such a way that the shadow-light game takes place both inside and outside the object.

AMC Multimedia (bigsee.eu)

Maden Group Visit at “Bau Munchen”

Bau Munchen 2023 is one of the largest and most prestigious building and construction trade fairs in the world, held in the vibrant city of Munich, Germany. This event attracts professionals from all over the globe, including architects, engineers, contractors, suppliers, and other industry experts.

The trade fair showcases the latest trends, technologies, and innovations in the construction industry. Visitors can expect to see a wide range of products, services, and solutions related to building materials, energy-efficient systems, construction machinery, and much more. In addition, the event features seminars, workshops, and presentations by renowned experts, providing valuable insights and knowledge to attendees.

Maden Group Visit at “Design Week Milano 2023”

Design Week Milano is a highly anticipated event in the design world that showcases the latest trends and innovations in furniture, architecture, interior design, and product design. The event typically takes place in various locations throughout the city, including galleries, showrooms, museums, and public spaces.

The atmosphere is energetic and creative, with designers, architects, artists, and enthusiasts from around the world gathering to exchange ideas and inspiration.

In addition to the main exhibitions, there are often a variety of parallel events, such as conferences, talks, and workshops, offering insights into the latest design trends and practices. Design Week Milano is a unique opportunity to explore the intersection of art, design, and innovation, and to experience the cutting edge of contemporary design.